صفحه اصلي
تاريخچه
همسنگر
اخبار
نانوشته ها
یادواره
ستون آزاد
گاهشمار
جستجو
درباره ما
تماس با ما
پيوندها
عضویت در خبرنامه
شهيد
آزاده
جانباز
رزمنده
مفقود الاثر

پوسته
نام کاربری
کلمه عبور

« ورود »     « عضویت »
« بازیابی کلمه عبور »


اذان صبح(تهران)4:57
اذان ظهر(تهران)13:7
اذان مغرب(تهران)20:5
30 مرداد 1393
21 August 2014


کاربران حاضر:0
مهمان:6
بازدید امروز:1217
کل بازدیدها:1068053
ستون آزاد
اهداف جنگ نرم

مهمترين دليل دشمني نظام سلطه با تفکر انقلاب اسلامي و حکومت برآمده از آن در ايران، استکبار ستيزي و مخالفت انقلاب با سيطره جويي و خوي تماميت خواهي غرب و ترسيم سبک جديدزندگي بر اساس دستورات اسلام است.
در اين شرايط، دشمنان اسلام ناب (اعماز تفکرات الحادي و مادي و غير الهي و تفکرات ظاهرا معنوي يا الهي اما درحقيقت التقاطي و تک بعدي) به ناچار به رويارويي با اين تفکر که داعيه جهانشمولي دارد برخاسته اند. چراکه جريان انقلاب اسلامي با ايجاد موج بيداريدر جهان مستضعفين در مدت زماني کوتاه در سطح جهان گسترش يافته و قلوبايشان را شيفته و مجذوب خود ساخت و بدين ترتيب منافع حياتي نظام سلطه درسرتاسر دنيا در تيررس حرکتهاي دادخواهانه انقلاب اسلامي قرار گرفت.
درنتيجه نظام سلطه مجموعه اقدامات مختلفي که در ابتدا غالبا در حيطه جنگ سختقرار داشت را براي زمين گير کردن انقلاب و در مرحله بعد ريشه کن کردن آندر نظر گرفت اما همانگونه که در فصل تاريخچه گفته شد به علت عدم موفقيتبرنامه هاي طراحي شده، مواجهه هوشمند که ترکيبي از مواجهه سخت و نرم راشامل مي شود در دستور کار دشمن قرار گرفت.
هدف از تهاجم فکري وفرهنگي عليه عقبه اعتقادي نظام اسلامي و ملت ايران را در نگاهي کلي ميتوان تغيير موازنه قدرت از فراگيري و سنگيني وزن تفکر اسلام ناب به سويتفکرات الحادي و التقاطي نظير ليبرال سرمايه داري، سوسياليسم اسلامي،ناسوناليسم ايراني، کمونيسم اسلامي، اسلام سکولار، اسلام متحجر و ... بياننمود.
اما اين هدف در واقع جداي از هدف دشمن از جنگ نظامي و تحريمهاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي نيست. چراکه از منظر کلان سه هدف اساسي ازمواجهه هوشمند دشمن با انقلاب اسلامي متصور است که عبارتند از: استحاله،بي ثبات سازي و براندازي.
هر کدام از اين سه هدف داخلي بر اساس روش هايخاصي انجام مي گيرد که به طور کلي در دو بخش جنگ رسانه اي- رواني و جنگميداني (مشغولسازي دروني و زمين گير کردن) قابل تقسيم بندي است.
«استحاله»به معناي خاصيت زدايي از تفکر انقلاب اسلامي و اسلام ناب است که نهايتا به«تغيير رفتار» حکومت و جامعه منجر مي شود. فرآيند استحاله عمدتا دربسترهاي فکري و فرهنگي محقق ميشود و در اين فضا دشمن تلاش مي کند تا برانديشه افراد و خصوصا نخبگان جامعه (که در گروههاي هدف از آنها ذکر شدهاست) تاثير بگذارد. در واقع دشمن براي تحقق اين هدف، به جاي درگيري مستقيمو فيزيکي با جامعه هدف به طور کاملا پنهاني و خزنده بر انديشه مردم ونخبگان آن جامعه تاثير گذاشته و مي کوشد گروه هدف به آنچه آنها مي خواهندفکر کنند و مهمتر اينکه آنگونه که آنها مي خواهند بينديشند.
به طورکلينتيجه و پيامدهاي اوليه استحاله تغيير گفتمان غالب جامعه از تفکر و انديشهانقلاب به سوي انديشه ها و فرهنگ غربي است که تداوم آن به تغيير تمايلات ورفتارهاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي و در نهايتازخودبيگانگي و تغيير ذائقه و رفتار ملي (حاکميت و مردم) ميانجامد.
«بيثبات سازي» به معناي «تضعيف ساختار» حاکميت است و دشمن براي تحقق اين هدفتلاش مي کند با واردکردن شوکهاي گسترده و پياپي به حکومت هدف، هرچه بيشترپايه هاي آن را سست کرده و جريان اپوزسيون داخلي را قويتر و جري تر کند.
»براندازي»نيز در حقيقت هدف غايي تمامي فعاليتهاي دشمن است و آن عبارت است از «تغييرساختار» حاکميت. به عبارت ديگر هدف نهايي از استحاله و بي ثبات سازي نيزدر نهايت براندازي ساختار مستقر در کشور هدف است. بر اين اساس اگر برنامههاي دشمن براي بي ثباتسازي کشور به براندازي ساختار هم منتهي نشود حداقلاز اين باب که سبب سست شدن پايه هاي نظام شده ميتواند مايه اميدواري دشمنرا فراهم آورد. همچنين هر چه زمينه هاي رشد تفکرات دشمن در ميان نخبگان وعموم مردم جامعه هدف رشد کند يا به عبارتي فرايند استحاله پيشروي کافي راداشته باشد دشمن مي تواند به بهره برداري از فعاليتهاي براندازانهاميدوارتر باشد.
بنابراين دشمن براي رسيدن به اهداف بي ثبات سازي وبراندازي از بسترهاي فراهم شده در استحاله استفاده مي کند اما علاوه بر آندشمن سعي مي کند در مراحل اوليه با ايجاد تضاد گفتماني با ايده حاکميت بهتقويت جبهه معارضين پرداخته و در نهايت جنبش همبستگي ميان مخالفين ومعارضين را تشکيل دهد. البته بايد به اين نکته اساسي توجه داشت کهبراندازي به معناي معارضه با ايده حاکميت بوده و حرکت هاي انتقادي-اعتراضي نسبت به دولتي خاص و يا حتي نسبت به عملکرد نظام لزوما به معنايبراندازي نيست. اما سوء استفاده دشمنان و يا برخوردهاي ناشيانه برخينيروهاي خودي ميتواند اين حرکات انتقادي- اعتراضي را به سمت اهدافبراندازانه سوق دهد.
مرحله نهايي بي ثبات سازي (تضعيف ساختار) وبراندازي (تغيير ساختار) نيز «تداوم اقدام» نام دارد. به عبارت ديگر درصورت پيروزي دشمنان، براندازي نظام محقق شده و در صورت شکست ايشان برنامههاي گسترده براي تداوم اعتراضات، افزايش هزينه براي حاکميت، فلج کردن کشوراز طريق شيوه هاي اعتراض آميز، نافرماني مدني و ... طراحي و اجرا مي گرددتا حداقل موجب زمين گير شدن و صرف انرژي قابل توجهي از نظام براي مقابلهبا ناآراميها و حداکثر موجب سرنگوني حاکميت شود.
همچنين علاوه براهداف سه گانه داخلي، دشمنان نظام در بعد خارجي و بين المللي نيز هدف خوداز جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي را «مهار و انزواي بين المللي» نظام قرارداده اند. براي تحقق اين هدف دشمن از يک سو ميکوشد تا با استراتژي «ايرانهراسي» و «اسلام هراسي» به مقابله و انزواي جمهوري اسلامي کمک کند و ازسوي ديگر تلاش مي کند تا با ترويج غربگرايي، مدل بديل خود براي سبک زندگياسلامي و سبک حاکميت اسلامي را در افکار عمومي و اذهان نخبگان جاگير نمايدو از اين طريق در هر کشور و جامعه اي که تفکر انقلاب اسلامي در آن در حالرشد بوده و يا پتانسيل رشد داشته باشد نوعي رويگرداني و ياس از موفقيت مدلحاکميت اسلامي و انقلابي را ترويج کند. البته از اين نکته نيز نبايد غفلتنمود که نبرد در سطح خارجي بر روحيه و اعتماد به نفس ملي مردم داخل کشورنيز اثر تخريبي قابل توجهي دارد. همچنين جماع سازي جهاني عليه ايران ازطريق نهادهاي بين المللي و عمال تحريمهاي اقتصادي از ديگر اقدامات دشمن درسطح خارجي به شمار مي روند.
همچنين مي توان براي هر کدام از اين اهدافاساسي، اهداف کوچکتري نيز احصا نمود که دشمن بر اساس آن به روش هايموردنظر خود در جنگ رسانهاي- رواني و جنگ ميداني و جنگ ديپلماتيک (در سطحبين الملل) مي پردازد. اين اهداف عبارتند از اعتبارزدايي، مشروعيت زدايي،ايجاد نااميدي در مردم، القاي ناکارآمدي يا برجسته کردن بيش از حدناکارآمدي بخشهاي مختلف نظام و يا تسري آنها به کل نظام، ناکارآمدسازي ياايجاد اختلال از طريق نيروهاي نفوذي يا تاثيرگذاري خارجي و ...
بانگاهي دقيق به سخنان مقام معظم رهبري ايشان نيز هدف کلي دشمن از حمله بهفرهنگ اسلامي و تفکر انقلاب اسلامي را نابودي تفکر اسلامي و جريان بيدارياسلامي و سرمنشا آن يعني انقلاب اسلامي مي دانند. همچنين روي ديگر اين سکهبازگشت امپرياليسم به ايران و ادامه تسلط آنها بر منابع مادي و معنوي کشوراست.
الف) اهداف کلي:
هدف اين تهاجم با چنين ابعادي ، اسلام و انقلاب و ما هستيم
7/9/1368
يکجبهه بندي عظيم فرهنگي ... مثل سيلي راه افتاده تا با ما بجنگد...يک کتابچاپ مي شود، يک فيلم توليد مي شود و به صورت ويدئو داخل کشور مي آيد وزمينه چنين تهاجمي را فراهم مي کند. ديشب يکي از آقايان مي گفت : وسايلکوچکي اختراع شده که در آن ، بيست فيلم ويدئويي به صورت ميکروفيلم ضبط ميشود و هر فردي مي تواند آن را لاي دکمه اش مخفي کند و به داخل کشور بياوردو بين جوانها توزيع کند! هدف اين تهاجم با چنين ابعادي ، اسلام و انقلاب وما هستيم
مي خواهند خط ارتجاع به غرب را دوباره برگردانند 9/12/1379
امروزتئوريسين ها و تبليغات چي هاي غربي درصددند خط ارتجاع به غرب - خط برگشتبه همان تحميل پذيري غربي - را دوباره برگردانند؛ ... تحت عنوان يک تئوري شبه روشنفکرانه؛ به عنوان يک حرف نو؛ تئوري جهاني شدن و تئوري تغييرگفتمان. مي گويند دانشجوي اين دوره ديگر نمي تواند دانشجوي دوران ضداستعماري باشد؛ مي گويند دوران ضديت با استعمار و استکبار و مرگ براستکبار گفتن، گذشته است؛ دوران عدالت خواهي و مبارزه با سرمايه داريسرآمده است؛ دوران آرمان خواهي و تبرّي و تولّاي سياسي تمام شده است؛گفتمان جديد دانشجويي عبارت است از گفتمان جهاني، جهاني شدن، گفتمان واقعبيني، گفتمان پيوستن به نظم نوين جهاني؛ يعني سياهي لشکر امريکا شدن! اينجهاني شدن، اسمش جهاني شدن است؛ اما باطنش امريکايي شدن است؛ معنايش ايناست که ملت ايران علي رغم مجاهدت هايي که کرده، علي رغم پرچم هايي که برقله هاي پيروزي کوبيده، علي رغم بيداري عظيمي که در ملت هاي مسلمان بهوجود آورده، بايد دوباره مثل دوران قبل از انقلاب، سياهي لشکر و عمله وابزار تأمين منافع امريکايي ها بشود. هدف به صورت لخت و پوست کنده جز اينچيز ديگري نيست؛ اما مي خواهند در زير نام هاي زيبا - جهاني شدن و تحول وپيشرفت - اين هدف را پنهان کنند.
آمريکا مي خواهد مجدداً وارد ايران بشود 12/8/1378
شماجوانان بايد خيلي هوشيار و بيدار باشيد؛ بايد اهداف دشمن را بشناسيد.امروز قدرت استکباري امريکا هدفش تسلط بر دنياست؛ و اين چيزي نيست که پنهان و پوشيده باشد. حتي دولتهاي اروپايي از تهاجم فرهنگي و از دخالت واز نفوذ مداخله جويانه پول امريکا گله دارند. مسأله، مسأله تصرف و دستاندازي است. البته کشورهايي هستند که نمي توانند مقاومت کنند و بايستند؛اما ملت ايران ايستاده است.
آن طرف مقابل هم تهديد مي کند، تطميع ميکند، چرب زباني مي کند، تبليغات مي کند؛ از همه ي اينها هم يک هدف رادنبال مي کند، تا اين که راهي باز کند و مجدداً وارد کشور ايران بشود ودوباره بساطش را پهن کند و بتواند آن وضع شرم آور قبل از انقلاب را برايملت ايران تکرار کند؛ اما بدون ترديد ملت ايران در مقابل اين طمعهاياستکباري با قدرت تمام خواهد ايستاد.
هدف دشمن از تقابل نظري و حمله اعتقادي به نظام
22/2/1382
هدف از اين تقابل نظري و حمله اعتقادي، امري معلوم و روشن است. چون نظامجمهوري اسلامي، نظامي متکي به مردم است و مردم هم با ايمان و روحيه واعتقاد خودشان به اين نظام علاقه مند و دل بسته اند و از آن دفاع مي کنند- اين حقيقت در طول اين سالها فهميده شد - که اگر اين ابزار از دست نظاماسلامي گرفته شود، بديهي است براي کسي که فکري براي اين کشور و اين نظامدر سر دارد، چقدر حائز اهميت است.


به نقل از کيهان