گاه شمار گردان

حدود ساعت 7 صبحاتوبوس ها به تهران رسیدندو به سوی میدان تجریش حرکت کردند. ساعت یازدهرژه نیروهای لشگر در میان استقبال پرشور اهالی شمیران در سرپل تجریش انجام شد و پس از آن نیروها به سوی منازل خود روانه شدند. ادامه مطلب
بیشتر